Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 9A/714, Kat: 18, YDA Center Çankaya/ANKARA info@mehmetaskar.com +90 530 179 53 10

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Bu kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni (kısaca "Aydınlatma Metni" olarak anılacaktır), [sitenin adı] tarafından işletilen https://mehmetaskar.com/ web sitesinin (kısaca "Site" olarak anılacaktır) kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. Sitemizi kullanarak, kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen şekilde işlenmesini onaylamış olursunuz. Kişisel verileriniz, bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir.

Tanımlar:

 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi:  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

İfade eder.

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca "veri sorumlusu" sıfatıyla https://mehmetaskar.com/ tarafından işlenmektedir. Veri sorumlusuna ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Adres: Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 9A/714, Kat: 18, YDA Center Çankaya/ANKARA Telefon: +90 312 000 00 00

E-posta: info@mehmetaskar.com

KEP adresi:

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sitemiz ile ilişkiniz kapsamında değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sitemiz bağlı birimleri, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, sitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; sitemiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler vb.) sitemiz ve/veya sitemize bağlı birimlerin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, sitemiz ana kampüsü ve/veya bağlı birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, sitemizin faaliyet konusu ile ilgili olarak sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, sitemizin performansının ölçülmesi ve analitik veri toplanması gibi amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla KVKK' nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; hizmet sağlayıcılarımıza, danışmanlarımıza, çalışanlarımıza, ilgili birimlere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya kanunlarda öngörülen zamanaşımı sürelerinin dolması halinde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak sizler;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

İstisnalar:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun'da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası sayfamızı inceleyebilirsiniz.